Naar overzicht

Onvoldoende aandacht voor historie Zaans landschap

woensdag 22 november 2023
Assendelver Zeedijk. Foto Léon Klein Schiphorst

Het college van Burgemeester & Wethouders in de gemeente Zaanstad wil meer aandacht voor de noordkant van het Noordzeekanaal in het concept Ontwikkelperspectief Novex Noordzeekanaalgebied. De kansen voor landschappelijke, natuurlijke en recreatieve versterking aan de zuidkant worden uitgebreid beschreven, maar het unieke (Zaanse) landschap met de cultuurhistorische zee- en IJdijken, het Oer- IJ en het Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam komt  volgens Zaanstad nauwelijks aan de orde.

Het koersdocument is opgesteld in het kader van de Novex-aanpak NZKG, onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied en het ministerie van Economische Zaken. Over het algemeen is het college tevreden over de lijnen die erin worden uitgezet, zoals het benoemen van de stedelijke vernieuwing in Zaandam Oost en de intentie om de emissies aan de oostkant van het Noordzeekanaalgebied op den duur te verminderen. 

Minder te spreken is het college over het gegeven dat er nauwelijks aandacht is besteed aan kansen om de landschappelijke kwaliteit te verbeteren en ontwikkelingen daarin beter te benutten in relatie tot de nationale en provinciale programma’s voor het landelijk gebied en de aanpak in de gebiedsprocessen. 

De kansen voor landschappelijke, natuurlijke en recreatieve versterking aan de zuidkant worden uitgebreid beschreven, maar de noordkant van het Noordzeekanaal komt maar summier aan de orde. Verder wordt opgemerkt dat in het Ontwikkelperspectief de Wijkermeerpolder vooral vanuit het perspectief van de IJmond wordt beschreven, terwijl deze (merendeels Zaanse) polder juist voor Zaanstad belangrijk is voor het behouden en versterken van de openheid en kwaliteit van het landschap. ‘We verwachten dat in de uitvoeringsagenda de Wijkermeerpolder als geheel wordt uitgewerkt, zowel voor Zaanstad als de IJmond,’ aldus de Zaanse zienswijze op het stuk.

Klik hier voor uitgebreide informatie

klik hier voor het concept ontwikkelperspectief van NZKG