Kennisdocumenten aardkunde, natuur en cultuurhistorie

Ter informatie van en als inspiratie voor professionals

De Stichting Oer-IJ wil professionals zoals ambtenaren, ondernemers en ontwikkelaars inspireren met gebiedskennis, opdat zij hierop beleid en ontwikkelingen kunnen baseren. Bestaande kennis is vooral toegespitst op de drie deelgebieden: Midden Kennemerland, Zaanstreek en IJ polders/Noordzeekanaalgebied . Om recht te doen aan de samenhang tussen deze deelgebieden worden door Stichting Oer-IJ gebied dekkende kennisdocumenten gemaakt die belangrijke landschappelijke thema’s als uitgangspunt hebben. Behalve het bieden van kennis voor professionals wil de stichting zelf op basis van argumenten kunnen meepraten bij ruimtelijke ontwikkelingen en waar nodig ook onderwerpen kunnen agenderen. Ons uiteindelijke doel is het beschikken over kennisdocumenten op de volgende landschappelijke dragers: aardkunde, cultuurhistorie en levende natuur.


- Als eerste verscheen het Kennisdocument Aardkundige Waarden. Klik hier om het te kunnen lezen.


- Nu is ook het Kennisdocument Natuur beschikbaar. Klik hier om het te kunnen lezen.

Een bijlage bij dit kennisdocument is de inventarisatie lokele initiatieven in het Oer-IJ gebied die er op gericht zijn de biodiversiteit en ecologische waarden te versterken. Klik hier om die notitie te kunnen lezen. 


- Aan het derde rapport uit de reeks het Kennisdocument Cultuurhistorie wordt nog gewerkt.