ANBI

Stichting Oer-IJ is een Algemeen Nut Beogende Instellingen
Omslag visiedocument Zicht op het Oer-IJ
ANBI-status

De Stichting Oer-IJ heeft de ANBI-status, waardoor het voor bedrijven fiscaal aantrekkelijk is het initiatief financieel te steunen. De ANBI-status verplicht ons inzicht te geven in de organisatie en financiële huishouding van de Stichting Oer-IJ. Dat kan worden verkregen door op een van de onderstaande documenten te klikken.


- Jaarplan 2023


- Publicatiebalans per 31 december 2022


- Overzicht activiteiten


- ANBI aanvulling voor wat betreft beloningsbeleid


- Jaarverslag 2022


Verenigde Vergadering

Op gezette tijden roept het bestuur een Verenigde Vergadering bijeen. In principe zijn die bijeenkomsten openbaar en vrij toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft voor de activiteiten van de Stichting Oer-IJ. Het bestuur informeert de aanwezigen over het gevoerde beleid en legt daarmee publiek verantwoording af voor het doen en laten. De vergaderingen worden via de website en nieuwsbrief aangekondigd.

 

- Verslag Verenigde Vergadering september 2022

- Terugkoppeling workshop over de toekomst van de stichting Oer-IJ


Stichting Oer-IJ heeft in 2015 “Zicht op het Oer-IJ” uitgebracht. In feite is dit het beleidsplan van Stichting Oer-IJ. Dit plan is nog altijd onverminderd van kracht met uitzondering van ons streven om de Geoparkstatus te verkrijgen. In het genoemde document is een Plan van Aanpak opgenomen met daarin 8 projecten. Alleen project 8 “Verkrijgen Geoparkstatus” is komen te vervallen. Jaarlijks maakt het bestuur een Activiteitenplan waarin wordt aangegeven welke projectonderdelen in uitvoering worden genomen en wie voor die uitvoering verantwoordelijk is.

  • De toekomst

De Stichting Oer-IJ is als bewonersinitiatief opgericht in 2013. Voor het bestuur een goede reden om in de aanloop naar het 10-jarig bestaan de doelstelling te toetsen en ons te bezinnen op de vraag hoe we het komende decennium willen ingaan. Die interne discussie heeft een toekomstvisie opgeleverd die dit najaar tijdens een Verenigde Vergadering met onze achterban onderwerp van gesprek zal zijn.

Klik hier voor dat document